Školní speciální pedagog

Speciální pedagog: Mgr. Gabriela Vojtěšková

Školní speciální pedagog působí ve škole v rámci vyhlášeného Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách.

Školní speciální pedagog se zaměřuje na:

 • poskytování podpory pro žáky vyžadující podpůrná opatření v průběhu vzdělávání
 • vytváření plánu pedagogické podpory a pomoc při realizaci IVP
 • diagnostické, reedukační a intervenční činnosti v prostředí školy
 • vyhodnocení získaných dat o potřebě podpůrných opatření u žáků
 • činnosti orientující se na žáky, rodiče a pedagogy
 • spolupráci se školskými poradenskými zařízeními

Obsahem konkrétních činností je:

 • provádění diagnostické intervenční činnosti zaměřené na kontaktní činnosti s jedinci a skupinami žáků se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji
 • participace na vytvoření individuálního plánu (osobního plánu) podpory (v kooperaci s třídním učitelem, ostatními pedagogy, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka a s ostatními subjekty podpůrného týmu uvnitř i vně školy)
 • provádění speciálně pedagogických nápravných, edukačních, reedukačních a kompenzačních činností s jedinci i skupinami žáků
 • metodická pomoc a speciálněpedagogické poradenství v oblasti nápravných, edukačních, reedukačních a kompenzačních postupů ostatním pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům žáků
 • participace na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami
 • vyhledávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálněpedagogické péče
 • kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálně vzdělávacími potřebami.
 • speciálněpedagogická poradenská intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy
 • zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů, přípravu a průběžnou úpravu podmínek pro integraci žáků se speciálně vzdělávacími potřebami ve škole
 • práce s ostatními žáky ve třídě, ve které jsou integrováni žáci se speciálně vzdělávacími potřebami s potřebou vyrovnávacích nebo podpůrných opatření
 • zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem žáka)
 • v rámci prevence výukových a výchovných obtíží práce s jedinci nebo se třídou, vlastní depistáže, vlastní diagnostika třídy. Vyhledávání žáků potencionálně ohrožených školní neúspěšností a včasné zahájení vlastní práce s nimi. Screeningové šetření u žáků 1. stupně - zhodnocení úrovně dílčích percepčních a motorických funkcí, které jsou podkladem pro osvojování čtenářských dovedností, psaní i matematiky.

Konzultační hodiny školního speciálního pedagoga: dle osobní nebo telefonické domluvy, tel. kontakt 737 462 250

Mgr. Gabriela Vojtěšková