Termíny třídních schůzek

Třídní schůzky probíhají na naší škole třikrát ve školním roce.

První, informativní třídní schůzky se konají vždy na začátku školního roku. Zde se rodiče scházejí společně s třídními učiteli jejich dětí. Jejich účelem je seznámení se s organizací školního roku, nejdůležitějšími akcemi, které škola plánuje, nabídkou zájmových kroužků, rozvrhem hodin, vyučujícími předmětů, školním řádem atd. Nejde o schůzky hodnotící prospěch a chování.

Druhé a třetí se konají vždy po ukončení 1. a 3. čtvrtletí. Zde se již schází rodiče pouze s učiteli jednotlivých předmětů, kteří jim podávají informace o prospěchu a chování jejich dětí. Před těmito schůzkami rodiče vždy dostávají přehled o hodnocení a klasifikaci za čtvrtletí.

Všichni pedagogové školy mohou poskytnout informace o prospěchu a chování žáků kdykoli v průběhu školního roku - po telefonické domluvě s rodiči.


Ve čtvrtek 8. 9. 2016 se budou v budovách ZŠ konat první informativní třídní schůzky s rodiči. Začátek třídních schůzek je v 16:00 h.


Téhož dne (8. 9. 2016) od 17:00 bude v sále Nové sokolovny ve Slušovicích probíhat předávání informací k elektronickým žákovským knížkám pro rodiče žáků 2. stupně. Účast rodičů je nutná.